Regulamin

 
REGULAMIN
 
§1 ZASADY OGÓLNE
 1. Goście przebywający w SmoLenisku, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zameldowane i wpisane do księgi Gości. Przy meldunku każdy z Gości ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. SmoLeniskowa doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00.
  1. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, jeżeli godzina przyjazdu będzie inna niż wcześniej ustalona.
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 5. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem innym osobom. W przypadku niezgodności pomiędzy deklarowaną listą osób w Księdze Gości, a osobami faktycznie korzystającymi z Domku, bez zgody i wiedzy Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy wraz z wszystkimi konsekwencjami,  bez konieczności zwrotu wniesionych wcześniej opłat.
 6. Akceptujemy pobyt zwierząt, warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz iż nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom przebywającym w SmoLenisku. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący.
 
 
§ 2 PŁATNOŚCI
 1. Uzgodnioną wcześniej (telefonicznie lub mailowo) rezerwacje, należy potwierdzić w ciągu 24 godzin, wpłacając zaliczkę na następujący numer rachunku bankowego:
Anna Wiśniowska-Smoleń
79 1140 2004 0000 3302 5332 2151
 1. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 
 1. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 
 1. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on niniejszy regulamin.
 
 1. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
 1. Pozostałą należność za pobyt w SmoLenisku, Wynajmujący wpłaca wyłącznie gotówką w dniu przyjazdu, przy odbieraniu kluczy.
 
 1. W dniu przyjazdu pobierana jest również kaucja w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu Domku i niestwierdzeniu żadnych szkód.
 
 1. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, z przyczyn niezależnych od nas, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 
 1. Należność za pobyt w SmoLenisku nie obejmuje ubezpieczenia, Wynajmujący korzystają ze wszystkich usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, SmoLenisko nie ponosi odpowiedzialności.
 
 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w SmoLenisku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 
 1. Zgubienie klucza do Domku, powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka
 
§ 3 UŻYTKOWANIE
 1. Po dokonaniu wszelkich formalności i odebraniu kluczy prosimy o zapoznanie się z wyposażeniem Domku, jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy sygnalizować niezwłocznie.
 2. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia dokonane podczas użytkowania Domku, należy niezwłocznie zgłosić Właścicielowi.
 3. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 4. Ze względu na drewnianą konstrukcję Domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 5. Rozpalania ogniska dozwolone jest tylko we wcześniej wskazanym miejscu, do tego przeznaczonym.
 6. W związku z zastosowaniem w Domku biologicznego systemu odprowadzania ścieków, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej uwagi w tym zakresie. Nie jest dozwolone wrzucanie do toalety czegokolwiek innego poza papierem toaletowym, w szczególności ręczników papierowych, mokrych chusteczek, produktów higieny osobistej.
  1. Wynajmujący, który spowoduje uszkodzenie systemu, zobowiązany jest do poniesienia kosztów jego naprawy oraz ewentualnych utraconych przez Właściciela korzyści, na skutek niefunkcjonowania systemu i w konsekwencji niemożności zachowania ciągłości wynajmu.
 7. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko na wcześniej wskazanym do tego celu miejscu.
 8. W czasie korzystania z balii (hot tub) dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych.
 9. Za rzeczy pozostawione w Domku nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku.
 10.  W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi i nie stosuje się do próśb Właściciela w tym zakresie, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 11.  Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie, a ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W razie nie uzyskania porozumienia, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby SmoLeniska.